Czym jest Runda T?

 • Regionalne wydarzenie kojarzące projekty biznesowe z pieniędzmi
 • Pozwala pomysłodawcom spotkać inwestorów bez konieczności wyjazdu w Polskę lub świat
 • Spotkanie prezentujące potencjał podlaskich projektów, start-upów i całego regionu

Dlaczego?

 • Wszystkie takie wydarzenia dzieją się w Polsce Zachodniej lub Europie (nie ma tego w Polsce Wschodniej)
 • Chcemy pokazać potencjał regionalnych projektów i start-up’ów przed inwestorami z całego kraju!

Dla kogo?

 • Bez ograniczeń wiekowych!
 • Bez ograniczeń branżowych!
 • Projekty, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane
 • Projekty we wczesnej fazie komercjalizacji
 • Projekty, które powstały w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim
 • Projekty, które będą realizowane w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim

Rezultat!

 • Regionalne start-up’y pozyskujące pierwszą rundę inwestycyjną bez wyjeżdżania w Polskę!
 • Pakiet cennych szkoleń dla finalistów
 • Promocja twórców i startupów

Informacje o wydarzeniu:

Kategorie:

 • Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba związana z woj. Podlaskim lub warmińsko mazurskim. Do udziału w mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.
 • Prace konkursowe przeanalizują Kapituły Konkursowe złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituły wyłonią pięciu finalistów w każdej kategorii konkursowej oraz ostatecznych zwycięzców konkursu.
 • Każdy finalista otrzyma możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych i darmowych szkoleniach.
 • W finale prezentacje zostaną ocenione przez kapituły składające się z przedstawicieli funduszy inwestycyjnych.
 • Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni na Gali.

Formularz zgłoszeń do udziału w wydarzeniu >>
Regulamin Rundy T >>
Oświadczenia >>
Opis projektu >>

Runda T Pandemic idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19.

Runda T Concept projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne.

Runda T Science projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym.

Runda T Open idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.


Harmonogram

04 stycznia 2021 - 20 czerwca 2021 Rekrutacja Projektów
15 lipca 2021 - 31 lipca 2021 Ogłoszenie wyników
01 sierpnia 2021 - 31 sierpnia 2021 Szkolenia cz1
01 września 2021 - 30 września 2021 Szkolenia cz2
20 września 2021 - 15 października 2021 Finał Rundy T
01 października 2021 - 31 października 2021 Gala finałowa

W związku z aktualna sytuacją w kraju podane zostały orientacyjne przedziały czasowe poszczególnych etapów wydarzenia tj, ogłoszenia wyników, szkoleń, finału i gali. Dokładne terminy będziemy podawać na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Harmonogram Rundy T

Partnerzy

Organizator:

Technotalenty

Współorganizator:

Województwo Podlaskie
NBP

Patroni honorowi:

Naukowe Centrum Badań i Rozwoju
PARP
Marszałek Województwa Podlaskiego Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku
Patronat UM Łomza
Politechnika Białostocka
wsfiz
WSE
UWM
UMB

Patroni:

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
NASK

Partnerzy strategiczni:

Park Naukowo – Technologiczny w Ełku
Park Naukowo – Technologiczny w Białymstoku
Park Przemysłowy w Łomży
Park Naukowo – Technologiczny w Suwałkach

Fundusze inwestycyjne:

LTcapital

Firmy założycieli:

APS
CFT
Biznes Polska
Promotech
Uplogic
VIVADE

Firmy partnerskie:

wsfiz
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Białostocki
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
tobo
Unibep
Salag
BLC
Intratel
Merinosoft
Samasz
Bit
Witraż
Park Naukowo – Technologiczny w Ełku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
Izba Przemysłowo Handlowa
Opera i Filharmonia Podlaska
Park Naukowo Technologiczny Suwałki
Unicel Poland
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Infinity Group
Cynkomet
Biameditek
Fundusz Wschodni
PACTT

Patronaty medialne:

Kurier Poranny
Białystok Online
Radio Białystok
TVP3


Zgłoś się. Wypełnij formularz uczestnictwa w Rundzie T

 

Status projektu

Informacje o osobie zgłaszającej projekt (lider projektu)


Imię i nazwisko opiekuna z ramienia szkoły lub uczelni (pole nieobowiązkowe)

Związek z regionem północno-wschodniej Polski

Projekt

Projekt
Pozostało 150 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Data opracowania projektu

Kategoria/ kategorie, do których zgłaszany jest projekt

Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków

Udział projektu w innych konkursach

Pozostało 500 znaków

OświadczeniaPrześlij plik prezentujący zgłaszany do Konkursu projekt

Dozwolone typy plików: pdf, doc, ppt, jpg, jpeg, png, avi, pez, pptx.
Jeżeli rozmiar pliku jest większy niż 20 MB, prosimy o jego zamieszczenie w internecie i podanie linku w pliku tekstowym.

1. Oceń skuteczność działań promocyjnych (skuteczność=stopień, w jakim działania promocyjne zachęcały do wzięcia udziału w konkursie) w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską skuteczność działań promocyjnych, a 5- wysoką skuteczność.

2. Jak oceniasz jakość materiałów promocyjnych? Oceń jakość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską jakość, a 5- wysoką jakość materiałów promocyjnych.

3. Oceń łatwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że był on bardzo trudny do wypełnienia, a 5- łatwość wypełnienia formularza.

4. Jak oceniasz konstrukcję formularza? Oceń prawidłowość konstrukcji w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że był on bardzo źle skonstruowany, a 5- dobry sposób konstrukcji formularza.

5. Skąd dowiedziałeś/łaś się o Rundzie T?

Pozostało 150 znaków

Oświadczenia

* Oświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne.
* Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu „Runda T” przez Organizatora i Partnerów Konkursu.
* Oświadczam, iż zapoznałem/am się oraz akceptuję Regulamin Konkursu.
* Oświadczam, iż projekt jest moją własnością/ własnością zespołu oraz że nie ma innych osób posiadających prawo do projektu.
* Oświadczam, iż zgłoszony projekt nie jest skomercjalizowany lub jest we wczesnej fazie komercjalizacji.
* Oświadczam, że mam związek z województwem podlaskim lub warmińsko-mazurskim.
* Oświadczam, że jestem w wieku nie niższym niż 18 lat rocznikowo oraz iż członkowie zespołu są w wieku nie niższym niż 16 lat rocznikowo.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi i Współorganizatorom licencji niewyłącznej na korzystanie z praw autorskich majątkowych do utworów w postaci zgłoszonych na konkurs projektów w formie przewidzianego wymaganiami regulaminu filmu/prezentacji i opisu będących przedmiotem oceny Kapituły Konkursowej, w zakresie służącym w celu informacji i promocji Fundacji Technotalenty oraz Współorganizatorów na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, tworzenie kserokopii, fotografii,

b) przechowywanie w bazie danych,

c) wystawianie lub publiczna prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,

d) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

e) prawo do korzystania w całości lub części oraz jego łączenia z innymi dziełami, uaktualnianie, tłumaczenie na inne języki, zmianę barw, okładek, czcionki oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze technicznym,

f) publikacja w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej, albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizacje radiowa bądź telewizją, transmisję komputerową,

g) wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych (w tym Internecie) w sposób umożliwiający dostęp za pośrednictwem tych sieci dowolnej liczbie osób, w dowolnym czasie, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM.

Wyrażam nieodpłatną zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora mojego wizerunku zarejestrowanego w formie zdjęć, filmów podczas i w ramach organizowanego Konkursu. Publikacja może mieć miejsce we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach, również po jego zakończeniu, na stronie Internetowej Organizatora, Kapituły, fanpage (w serwisach Facebook, Instagram, Twitter), artykułach prasowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora i Współorganizatorów Konkursu w trakcie oraz po zakończeniu wydarzenia „Runda T”. Zgoda dotyczy wysyłania maili i/lub kontaktu telefonicznego z informacją o kolejnych edycjach konkursu, szkoleniach, ofertach współpracy z firmami partnerskimi Fundacji Technotalenty oraz innych inicjatyw organizowanych przez Fundację Technotalenty oraz jej firm partnerskich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora w celach realizacji zadań statutowych Fundacji Technotalenty. Dane zostaną zamieszczone w bazie uczestników Technotalenty, która będzie udostępniona partnerom Fundacji Technotalenty na podstawie podpisanej umowy partnerskiej po zakończeniu konkursu „Runda T”.

Captcha

Captcha
Trwa wysyłanie zgłoszenia. Proszę czekać...