Talent poszukiwany!

Wiek:

Pochodzenie:

Cechy szczególne:

18-35 lat

Północno-wschodnia Polska

Widoczny potencjał, pasja i determinacja w poprawianiu
świata z wykorzystaniem nowych technologii.

Na pewno Cię znajdziemy, docenimy, pomożemy się rozwinąć i zrealizować marzenia.
Najlepiej jednak zgłoś się sam.
Pokaż nam swój talent i wygraj.
53 000 zł i nagrody specjalne czekają na zwycięzców!

Nie pozwól, aby Twój talent się zmarnował.


Informacje o konkursie

o Kategoriach konkursowych

 • Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), które chcą zaprezentować nam swoje projekty w kategoriach: TECHNIKA, WYZWANIE SPOŁECZNE, BIZNES, DESIGN, TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2019, TECHNOTALENT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2019.
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, studenci, doktoranci i absolwenci szkół średnich oraz wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.
 • Prace konkursowe czyli filmy i prezentacje, przeanalizują Kapituły Konkursowe złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituły wyłonią pięciu finalistów w każdej kategorii konkursowej oraz ostatecznych zwycięzców konkursu.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski, który realizuje fundacja TECHNOTALENTY i firmy partnerskie.
 • Zwycięzcy w każdej kategorii Konkursu Technotalent 2019 otrzymają nagrodę specjalną ufundowaną przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania. Nagrodą jest 2-dniowe profesjonalne szkolenie AKADEMIA ZARZĄDZANIA TALENTAMI.

Formularz zgłoszeń do udziału w konkursie >>
Regulamin konkursu >>
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu >>

Informacje dla uczestników:
W przypadku zgłoszenia zespołu do konkursu prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz załączenie do formularza zgłoszeniowego skanów lub zdjęć podpisanych oświadczeń przez każdego członka zespołu.

Oświadczenie

TECHNIKA pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, który jest nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

WYZWANIE SPOŁECZNE idea, koncepcja pracy, rozwiązanie technologiczne, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe oraz inne.

BIZNES projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

DESIGN projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.

TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2019 projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.

TECHNOTALENT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2019 projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


Harmonogram

10.09–15.10 Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie
09.11 Ogłoszenie listy finalistów
12.11–25.11 Warsztaty i mentoring
26.11 – 27.11 Finały Konkursu w kategoriach Technika, Wyzwania Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019.
10.12 Gala konkursu
Harmonogram technotalenty

Nagrody

W piątej edycji Konkursu Technotalent do wygrania są nagrody w wysokości 53 000 zł!

Wysokość nagród:

 • 10 000 zł w kategorii Technika - nagroda ufundowana przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Białymstoku
 • 10 000 zł w kategorii Wyzwanie Społeczne - nagroda ufundowana przez Santander Bank Polska SA oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • 10 000 zł w kategorii Biznes - nagroda współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego i PKO Banku Polskiego
 • 10 000 zł w kategorii Design - nagroda ufundowana przez TOBO Datczuk Spółka Jawna
 • 5 000 zł w kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 - nagroda ufundowana przez Politechnikę Białostocką
 • 2-dniowe szkolenie AKADEMIA ZARZĄDZANIA TALENTAMI - nagroda ufundowana przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania
 • 5 000 zł w kategorii Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019 - nagroda ufundowana przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 1 500 zł w kategorii za najlepszy projekt uczniowski - nagroda współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego
 • 1 500 zł w kategorii dla opiekuna zwycięskiego projektu uczniowskiego - nagroda współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego

Zgłoś się. Wypełnij formularz uczestnictwa w konkursie Technotalent 2019

 

Status projektu

Informacje o osobie zgłaszającej projekt (lider projektu)


Imię i nazwisko opiekuna z ramienia szkoły lub uczelni (pole nieobowiązkowe)

Imię i nazwisko opiekuna z ramienia uczelni (pole obowiązkowe w przypadku zgłoszenia projektu w kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 i Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019)

Warunkiem zgłoszenia opiekuna projektu w kategorii Technotalent PB 2019, Technotalent UwB 2019, Technotalent UMB 2019 jest posiadanie przez niego statusu pracownika danej uczelni.

Związek z regionem północno-wschodniej Polski

Projekt

Projekt
Pozostało 150 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Data opracowania projektu

Kategoria/ kategorie, do których zgłaszany jest projekt

Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków

Udział projektu w innych konkursach

Pozostało 500 znaków

Oświadczenia i wykaz członków zespołu autorskiego

Prześlij plik prezentujący zgłaszany do Konkursu projekt

Dozwolone typy plików: pdf, doc, ppt, jpg, jpeg, png, avi, pez, pptx.
Jeżeli rozmiar pliku jest większy niż 20 MB, prosimy o jego zamieszczenie w internecie i podanie linku w pliku tekstowym.

1. Oceń skuteczność działań promocyjnych (skuteczność=stopień, w jakim działania promocyjne zachęcały do wzięcia udziału w konkursie) w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską skuteczność działań promocyjnych, a 5- wysoką skuteczność.

2. Jak oceniasz jakość materiałów promocyjnych? Oceń jakość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską jakość, a 5- wysoką jakość materiałów promocyjnych.

3. Oceń łatwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że był on bardzo trudny do wypełnienia, a 5- łatwość wypełnienia formularza.

4. Jak oceniasz konstrukcję formularza? Oceń prawidłowość konstrukcji w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że był on bardzo źle skonstruowany, a 5- dobry sposób konstrukcji formularza.

5. Skąd dowiedziałeś/łaś się o Konkursie Technotalent 2019?

Pozostało 150 znaków

Oświadczenia

Oświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu „Technotalent 2019” przez organizatora i partnerów konkursu.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na upublicznienie informacji o projekcie zakwalifikowanym do finału i autorze/ autorach tego projektu.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane w formularzu konto e-mail.
Oświadczam, iż zgłoszony projekt nie był i nie jest skomercjalizowany.
Oświadczam, iż projekt jest moją własnością/ własnością zespołu oraz, że nie ma innych osób posiadających prawo do projektu.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się oraz akceptuję Regulamin Konkursu.
Oświadczam, że mam związek z regionem północno-wschodniej Polski

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi i Współorganizatorom licencji niewyłącznej na korzystanie z praw autorskich majątkowych* do utworów w postaci zgłoszonych na konkurs projektów w formie przewidzianego wymaganiami regulaminu filmu/prezentacji i opisu będących przedmiotem oceny Kapituły Konkursowej, w zakresie służącym w celu informacji i promocji Fundacji Technotalenty oraz Współorganizatorów na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, tworzenie kserokopii, fotografii,

b) przechowywanie w bazie danych,

c) wystawianie lub publiczna prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,

d) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio- wizualnych i komputerowych,

e) prawo do korzystania w całości lub części oraz jego łączenia z innymi dziełami, uaktualnianie, tłumaczenie na inne języki, zmianę barw, okładek, czcionki oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze technicznym,

f) publikacja w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej, albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizacje radiowa bądź telewizją, transmisję komputerową,

g) wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych ( w tym Internecie) w sposób umożliwiający dostęp za pośrednictwem tych sieci dowolnej liczbie osób, w dowolnym czasie, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM


* Prawa autorskie do utworów powstałych w ramach Konkursu nadal przysługują ich autorowi z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej i w Regulaminie Konkursu.

Organizator informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora i Współorganizatorów Konkursu w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu Technotalent 2019. Zgoda dotyczy wysyłania maili i/lub kontaktu telefonicznego z informacją o kolejnych edycjach konkursu, szkoleniach, ofertach współpracy z firmami partnerskimi Fundacji Technotalenty oraz innych inicjatyw organizowanych przez Fundację Technotalenty oraz jej firm partnerskich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora w celach realizacji zadań statutowych Fundacji Technotalenty. Dane zostaną zamieszczone w bazie uczestników Technotalent, która będzie udostępniona partnerom Fundacji Technotalenty na podstawie podpisanej umowy partnerskiej po zakończeniu Konkursu Technotalent 2019.
Oświadczam, że jestem w wieku 18-35 lat rocznikowo.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach organizacyjnych podczas Konkursu Technotalent 2019 oraz po jego zakończeniu. Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konkursu Technotalent 2019 mogą być zamieszczone na stronie internetowej konkursu, fanpageu,w artykułach prasowych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Fundacja Technotalenty, przy ul. Adama Mickiewicza 95F, 14-257 Białystok.
 2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail fundacja@technotalenty.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, w celach marketingowych, w celach realizacji zadań statutowych Fundacji Technotalenty.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; kapitule konkursowej oraz partnerów Fundacji Technotalenty w zakresie zadań statutowych. Odbiorcami danych osobowych zwycięzców będą Fundatorzy nagród.
 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Captcha

Captcha
Trwa wysyłanie zgłoszenia. Proszę czekać...