Talent poszukiwany!

Wiek:

Pochodzenie:

Cechy szczególne:

18-35 lat

Północno-wschodnia Polska

Widoczny potencjał, pasja i determinacja w poprawianiu
świata z wykorzystaniem nowych technologii.

Na pewno Cię znajdziemy, docenimy, pomożemy się rozwinąć i zrealizować marzenia.
Najlepiej jednak zgłoś się sam.
Pokaż nam swój talent i wygraj.
46 000 zł i nagrody specjalne czekają na zwycięzców!

Nie pozwól, aby Twój talent się zmarnował.


Informacje o konkursie

o Kategoriach konkursowych

 • Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski, które chcą nam zaprezentować swoje projekty w kategoriach: TECHNIKA, WYZWANIE SPOŁECZNE, BIZNES, TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2017, TECHNOTALENT UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 2017, TECHNOTALENT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2017, INSPIRACJE 2017.
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.
 • Prace konkursowe czyli filmy i prezentacje, przeanalizuje Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni pięciu finalistów w każdej kategorii konkursowej oraz ostatecznych zwycięzców konkursu.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski, który realizuje fundacja TECHNOTALENTY i firmy partnerskie.

Formularz zgłoszeń do udziału w konkursie >>
Regulamin konkursu >>
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu >>
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu (PB) >>
Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu (UwB) >>
Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu (UMB) >>

TECHNIKA pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, który jest nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

WYZWANIE SPOŁECZNE idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe oraz inne.

BIZNES projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2017 projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.

TECHNOTALENT UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 2017 projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.

TECHNOTALENT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2017 projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

INSPIRACJE 2017 - projekt zawierający odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.


Harmonogram

12.09–23.10 Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie
04.11 Ogłoszenie listy finalistów
06.11–17.11 Warsztaty i mentoring
21.11 Finał konkursu w kategoriach: Technotalent PB 2017, Technotalent UwB 2017, Technotalent UMB 2017, Inspiracje 2017
22.11 Finał konkursu w kategoriach: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes
01.12 Gala konkursu
Harmonogram technotalenty

Nagrody

W czwartej edycji Konkursu Technotalent do wygrania są nagrody w wysokości 46 000 zł!

Wysokość nagród:

 • 10 000 zł w kategorii Technika - nagroda ufundowana przez Izbę Przemysłowo – Handlową
 • 10 000 zł w kategorii Wyzwanie Społeczne - nagroda ufundowana przez PKO Bank Polski
 • 3 000 zł dla laureata nagrody "Inspiracje 2017" - nagroda ufundowana przez markę Primacol
 • 1 500 zł za najlepszy projekt uczniowski - nagroda ufundowana przez Narodowy Bank Polski
 • 1 500 zł dla opiekuna zwycięskiego projektu uczniowskiego - nagroda ufundowana przez Narodowy Bank Polski
 • 5 000 zł w kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej 2017- nagroda ufundowana przez Politechnikę Białostocką
 • 5 000 zł w kategorii Biznes - nagroda ufundowana przez Narodowy Bank Polski
 • 5 000 zł w kategorii Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017- nagroda ufundowana przez Uniwersytet w Białymstoku
 • 5 000 zł w kategorii Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017- nagroda ufundowana przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 6-cio miesięczny okres wynajmu biura w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym dla najlepszego autora/autorów projektu w kategorii Biznes ufundowana przez BPN-T. Nagroda dotyczy 99% zniżki na wynajem biura o powierzchni do ok. 20 m2. Zniżka nie uwzględnia kosztów eksploatacyjnych

Partnerzy

Organizator:

Technotalenty

Współorganizatorzy:

Izba Przemysłowo – Handlowa
PKO BP

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

NBP

Patroni honorowi:

Partnerzy:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Białostocki
Politechnika Białostocka
Unicell Poland
Białostocki Park Naukowo Technologiczny
Bank Zachodni WBK

Firmy założycieli:

APS
CFT
Biznes Polska
Promotech
Uplogic
VIVADE

Firmy partnerskie:

Inifinty Group
Unibep
Samasz
SMP
Transition Technologies
Salag
BLC
CHM
Merinosoft
AC
Bit
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Intratel
Park Naukowo – Technologiczny w Ełku
ZETO
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Stowarzyszenie Europartner AKIE

Patronaty medialne:

Radio Akadera
TVP Białystok
Kurier Poranny
Poranny TV

Konkurs wspierają:

SocLab

Kontakt

www.technotalenty.pl
e-mail: fundacja@technotalenty.pl
tel. +48 732 624 779

adres:
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 5
15-333 Białystok

KRS: 0000497938
REGON: 200837619
NIP: 9662091495
nr konta:
PKO BP 86 1020 1332 0000 1702 0884 3734


Zgłoś się. Wypełnij formularz uczestnictwa w konkursie Technotalent 2017

 

Status projektu

Informacje o osobie zgłaszającej projekt (lider projektu)


Imię i nazwisko opiekuna z ramienia szkoły lub uczelni (pole nieobowiązkowe)

Imię i nazwisko opiekuna z ramienia uczelni (pole obowiązkowe w przypadku zgłoszenia projektu w kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej 2017, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017 i Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017)

Warunkiem zgłoszenia opiekuna projektu w kategorii Technotalent PB 2017, Technotalent UwB 2017, Technotalent UMB 2017 jest posiadanie przez niego statusu pracownika danej uczelni.

Związek z regionem północno-wschodniej Polski

Projekt

Projekt
Pozostało 150 znaków
Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków
Data opracowania projektu

Kategoria/ kategorie, do których zgłaszany jest projekt

Pozostało 500 znaków
Pozostało 500 znaków

Zgłaszam projekt w kategorii specjalnej Inspiracje 2017

Pozostało 500 znaków

Udział projektu w innych konkursach

Pozostało 500 znaków

Oświadczenia i wykaz członków zespołu autorskiego

Prześlij plik prezentujący zgłaszany do Konkursu projekt

Dozwolone typy plików: pdf, doc, ppt, jpg, jpeg, png, avi, pez
Jeżeli rozmiar pliku jest większy niż 20 MB, prosimy o jego zamieszczenie w internecie i podanie linku w pliku tekstowym.

1. Oceń skuteczność działań promocyjnych (skuteczność=stopień, w jakim działania promocyjne zachęcały do wzięcia udziału w konkursie) w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską skuteczność działań promocyjnych, a 5- wysoką skuteczność.

2. Jak oceniasz jakość materiałów promocyjnych? Oceń jakość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo niską jakość, a 5- wysoką jakość materiałów promocyjnych.

3. Oceń łatwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że był on bardzo trudny do wypełnienia, a 5- łatwość wypełnienia formularza.

4. Jak oceniasz konstrukcję formularza? Oceń prawidłowość konstrukcji w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że był on bardzo źle skonstruowany, a 5- dobry sposób konstrukcji formularza.

5. Skąd dowiedziałeś/łaś się o Konkursie Technotalent 2017?

Pozostało 150 znaków

Oświadczenia

Oświadczam, że informacje podane w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i aktualne.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją konkursu „Technotalent 2017” przez organizatora i partnerów konkursu.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na upublicznienie informacji o projekcie zakwalifikowanym do finału i autorze/ autorach tego projektu.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na podane w formularzu konto e-mail.
Oświadczam, iż zgłoszony projekt nie był i nie jest skomercjalizowany.
Oświadczam, iż projekt jest moją własnością/ własnością zespołu oraz, że nie ma innych osób posiadających prawo do projektu.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się oraz akceptuję Regulamin Konkursu.
Oświadczam, że mam związek z regionem północno-wschodniej Polski

Oświadczam, iż udzielam Organizatorowi i Współorganizatorom licencji niewyłącznej na korzystanie z praw autorskich majątkowych* do utworów w postaci zgłoszonych na konkurs projektów w formie przewidzianego wymaganiami regulaminu filmu/prezentacji i opisu będących przedmiotem oceny Kapituły Konkursowej, w zakresie służącym w celu informacji i promocji Fundacji Technotalenty oraz Współorganizatorów na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, tworzenie kserokopii, fotografii,

b) przechowywanie w bazie danych,

c) wystawianie lub publiczna prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,

d) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio- wizualnych i komputerowych,

e) prawo do korzystania w całości lub części oraz jego łączenia z innymi dziełami, uaktualnianie, tłumaczenie na inne języki, zmianę barw, okładek, czcionki oraz wprowadzanie innych zmian o charakterze technicznym,

f) publikacja w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej, albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizacje radiowa bądź telewizją, transmisję komputerową,

g) wprowadzenie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach informatycznych ( w tym Internecie) w sposób umożliwiający dostęp za pośrednictwem tych sieci dowolnej liczbie osób, w dowolnym czasie, łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM


* Prawa autorskie do utworów powstałych w ramach Konkursu nadal przysługują ich autorowi z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej i w Regulaminie Konkursu.

Organizator informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora i Współorganizatorów Konkursu w trakcie oraz po zakończeniu Konkursu Technotalent 2017. Zgoda dotyczy wysyłania maili i/lub kontaktu telefonicznego z informacją o kolejnych edycjach konkursu, szkoleniach, ofertach współpracy z firmami partnerskimi Fundacji Technotalenty oraz innych inicjatyw organizowanych przez Fundację Technotalenty oraz jej firm partnerskich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez Organizatora w celach realizacji zadań statutowych Fundacji Technotalenty. Dane zostaną zamieszczone w bazie uczestników Technotalent, która będzie udostępniona partnerom Fundacji Technotalenty na podstawie podpisanej umowy partnerskiej po zakończeniu Konkursu Technotalent 2017.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Technotalenty, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 95 F, 15- 257 Białystok, KRS: 0000497938, NIP: 9662091495,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ KONKURSU „TECHNOTALENT 2017" PRZEZ ORGANIZATORA I PARTNERÓW KONKURSU
  CELACH MARKETINGOWYCH ORGANIZATORA I WSPÓŁORGANIZATORÓW KONKURSU
  CELACH REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI TECHNOTALENTY
 • dane mogą zostać udostępnione partnerom Fundacji Technotalenty zgodnie z jej statutem
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Captcha

Captcha
Trwa wysyłanie zgłoszenia. Proszę czekać...